Welcome to The Upson Beacon • 108 East Gordon Street, Thomaston, GA  30286 • Phone: 706-646-2382 • Fax: 706-646-2384